Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de NABON is in 2012 gestart met de revisie van de richtlijn Borstkanker met behulp van financiering van Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten. IKNL heeft de revisie procesmatig ondersteund. De huidige richtlijnrevisie heeft bijna 5 jaar in beslag genomen. Ten opzichte van de eerdere richtlijn Borstkanker (2012) is er veel gewijzigd.

De revisie heeft plaatsgevonden in 4 delen, waarvan deel 1 en 2 eind 2017 zijn geautoriseerd. Deel 3 is in de zomer van 2018 gepubliceerd. Van deel 4 liep in juni 2019 de commentaarronde af en deze commentaren worden nu beoordeeld. De modules die gereed zijn vindt u op www.oncoline.nl/borstkanker en richtlijnendatabase.nl/richtlijn/borstkanker/algemeen.html.

Werkwijze richtlijnrevisie

De revisie van een richtlijn start met een inventarisatie van de knelpunten in het veld, en vervolgens het prioriteren hiervan. Op basis hiervan worden de uitgangsvragen (PICO’s) opgesteld en wordt literatuuronderzoek uitgevoerd. Vervolgens worden conceptteksten opgesteld welke ter commentaar worden voorgelegd aan het veld. Na het verwerken van het commentaar wordt de definitieve tekst vastgesteld en ter autorisatie aangeboden aan de wetenschappelijke verenigingen.

De kerngroep bereidt de revisie voor, prioriteert de uitgangsvragen en besluit of de gereviseerde tekst ter commentaar of autorisatie aan het veld kan worden voorgelegd. Leden van de werkgroep schrijven de conceptteksten. De wetenschappelijke verenigingen zijn eindverantwoordelijk voor de inhoud van de richtlijn. Met het oog op de toekomst wordt gekeken naar een structurelere vorm van financiering. De NABON houdt de regie op de inhoud van de richtlijn.

Beslisbomen

Tegelijkertijd met de revisie van de richtlijn zijn beslisbomen voor borstkanker ontwikkeld. Beslisbomen vormen een schematische weergave van de tekstuele richtlijn (zie figuur 1). Een beslisboom bevat alle informatie die nodig is om te komen tot een behandeladvies conform de geldende richtlijn. Ze maken de complexe besluitvorming overzichtelijk en vergemakkelijken het onderhoud van de richtlijn waardoor deze actueel blijft.

Oncoguide

Oncoguide biedt digitale beslissingsondersteuning voor zorgprofessionals en patiënten. De beslisbomen vormen de basis van Oncoguide. Naast de evidence-based adviezen uit de richtlijn kunnen ook expertprotocollen worden opgenomen in Oncoguide, zoals nu ook het advies Mammaprint. Oncoguide is beschikbaar als app voor tablet (verkrijgbaar in de Apple App Store en Google Play) of te gebruiken via www.oncoguide.nl.

Figuur 1: Schermafdruk van Oncoguide, voorbeeld van een beslisboom

Informatiestandaard

Bij de ontwikkeling van de beslisbomen is gewerkt aan uniformering van de begrippen in de richtlijn. Dit heeft geresulteerd in de informatiestandaard Borstkanker. De informatiestandaard bevat alle items die relevant zijn voor de keuze van diagnostiek en behandeling. Deze informatiestandaard is daarnaast uitgebreid met items waarvan artsen hebben aangegeven dat deze van belang zijn in het zorgproces. Zo maakt de informatiestandaard het mogelijk om het MDO te standaardiseren en patiëntgegevens elektronisch uit te wisselen. Zowel de richtlijntekst als de beslisbomen bevatten nu dezelfde gestandaardiseeerde items.

Naar de richtlijn Borstkanker