Uniforme dataset voor radiologie en pathologie bij borstkanker

2019-02-21T15:19:50+00:0018 feb 2019|

Sinds de start van de NABON werkgroep ‘Standaardisering verslaglegging’ in juni 2018 is er veel gebeurd. Op 6 november 2018 is er een belangrijke mijlpaal gerealiseerd. De pathologen (PALGA), mammaradiologen (NVVR) en screeningsorganisatie (BVO-BK) hebben op die datum overeenstemming bereikt over één gezamenlijke uniforme dataset voor de radiologie en pathologie.

De uniforme set voor radiologie en pathologie bij borstkanker wordt breed gedragen en is goedgekeurd door de wetenschappelijke verenigingen NVVR, NVVP en de screeningsorganisatie. Voor een goede samenwerking tussen de screeningsorganisatie, huisarts, het ziekenhuis en het pathologielaboratorium is de digitale informatie-uitwisseling (zowel gegevens als beelden) essentieel. Dit is echter nog niet gerealiseerd en voor de implementatie van de uniforme dataset van groot belang. De vraag van ziekenhuizen en het aanbod van de ICT-leveranciers op het gebied van digitale gegevensuitwisseling loopt op dit moment nog zeer uiteen.

Roadmap

Het ministerie van VWS wil meer regie gaan nemen en heeft in december de Tweede Kamer een brief gestuurd over “de stapsgewijze verplichte digitalisering van transmurale zorgprocessen en bijbehorende elektronische gegevensuitwisseling”. Samen met de zorgsectoren en alle betrokkenen gaat VWS een roadmap opstellen waarbij bepaalde zorgprocessen geprioriteerd zullen worden. Het informatieberaad organiseert in het kader hiervan drie consultatiebijeenkomsten waarin concrete voorstellen kunnen worden gepitcht. Hiervoor hebben diverse partijen inmiddels al een uitnodiging ontvangen.

De Werkgroep Standaardisering heeft het zorgproces borstkanker (inclusief screening, conform de NABON richtlijn, gebaseerd op gestructureerde verslaglegging) aangemeld voor een pitch. Het is een van de best uitgewerkte zorgprocessen, met een breed draagvlak, én transmuraal (screening – ziekenhuis). Opname in de roadmap is voor NABON van groot belang aangezien de EPD-leveranciers zich hebben gecommitteerd aan de uitvoering ervan. Onderstaand de samenvatting van pitch “Optimale uitwisseling van eenduidige informatie in de borstkankerzorg”.

Ga naar de bovenkant