Informatiestandaard Mammacarcinoom

Door informatie gestructureerd en gestandaardiseerd vast te leggen in het EPD (‘registratie aan de bron’) kan deze informatie worden hergebruikt, onder andere voor automatische uitwisseling (zonder overtypen) tussen zorgverleners en zorginstellingen. Daarnaast voor de NBCA, NKR, zorgverzekeraars en andere uitvragende partijen.

De commissie “Standaardisatie verslaglegging” van het NABON voert de regie op de landelijke standaardisatie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) voor het mammacarcinoom. De commissie van zorgprofessionals heeft de informatiestandaard Mammacarcinoom ontwikkeld voor de verschillende zorgdisciplines in nauwe samenwerking met ICT-professionals en ondersteuning van IKNL. Het NABON is eigenaar (houder) van de informatiestandaard Mammacarcinoom. De landelijke standaarden voor de MDO- en radiologie-verslaglegging zijn onderdeel van deze informatiestandaard. Deze zouden gebruikt kunnen worden voor de ondersteuning van het Transmuraal MDO Mammacarcinoom.

Informatieparagraaf
Voor goede zorg zijn afspraken nodig over (elektronische) gegevensvastlegging en -uitwisseling. Afspraken helpen waarborgen dat partijen op de juiste plek en op het juiste moment kunnen beschikken over goede en betrouwbare informatie. In het Toetsingskader is gesteld dat kwaliteitsstandaarden waarin een zorgproces staat beschreven, een informatieparagraaf moeten bevatten. In deze paragraaf maken partijen afspraken over de gegevens die in het beschreven zorgproces moeten worden vastgelegd en gedeeld met de cliënt en tussen zorgverleners onderling om goede zorg te kunnen verlenen en ontvangen.

De informatieparagraaf wordt als aanverwant product meegenomen in de revisie van de richtlijn Mammacarcinoom en is hier concept in te zien.

Landelijke standaarden

Wijzigingsverzoek
De inhoud van de standaard is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. Voor het indienen van wijzigingsverzoeken bij de werkgroep kan de volgende link worden gebruikt.

Beheerafspraken
De beheerafspraken voor het afhandelen van een wijzigingsverzoek door de werkgroep zijn vastgelegd. De beheerafspraken zijn te raadplegen via deze link:

Disclaimer
De voorwaarden voor het gebruik van de NABON standaard voor de MDO- en radiologieverslaglegging zoals gepubliceerd op deze website, zijn te raadplegen via deze link. Tevens bevindt zich linksboven in elke demo-weergave van de standaard een link naar de disclaimer.